ผู้บริหาร

พระเทพปัญญามุนี
ธรรมะสวัสดี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/08/2013
ปรับปรุง 16/06/2014
สถิติผู้เข้าชม 14627
Page Views 25127
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลสอบนักธรรมประจำปี 2556

รายชื่อผู้สอบผ่านนักธรรม

สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖
ที่ เลขที่ คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล สอบได้ หมายเหตุ
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๑  พระ  ณัฐพัชร์  ภทฺราวุฑโฒ  บุญยวิรุฬ  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๒  พระ  กวิน  ปริมุตฺโต  ขวัญมิ่ง  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๓  พระ  จิณณะ  อาจิณฺณธมฺโม  จิตวุฒิ  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๔  พระ  คณิน  สิริคุตฺโต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๕  สามเณร  สยมภู    ยุดรัมย์  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๖  สามเณร  คมกริช    บุญผาด  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๗  สามเณร  พงษ์พัทร์    สีแพงมน  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๘  สามเณร  ภูรินทร์    เศษศรี  นักธรรมตรี  
กท ๖๑๕๖/๐๓๔๙  สามเณร  วิษณุ    บุญมาสูง  นักธรรมตรี  
๑๐ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๐  สามเณร  เปรมปรีฎา    ช้อนชนะ  นักธรรมตรี  
๑๑ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๑  สามเณร  เสกสรรค์    สุพรมอินทร์  นักธรรมตรี  
๑๒ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๒  สามเณร  นันทวัฒน์    รู้กาล  นักธรรมตรี  
๑๓ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๓  สามเณร  ศักดิ์สิทธิ์    พลเทียร  นักธรรมตรี  
๑๔ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๔  สามเณร  สมเจตน์    แก้ววานิช  นักธรรมตรี  
๑๕ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๕  สามเณร  สุวัจน์    สายแวว  นักธรรมตรี  
๑๖ กท ๖๑๕๖/๐๓๕๖  สามเณร  ภาสวิชญ์    ตั้งใจทำ  นักธรรมตรี  
๑๗ กท ๖๒๕๖/๐๑๓๙  พระ  บุญยง  เตชปญฺโญ  ไววอน  นักธรรมโท  
๑๘ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๐  สามเณร  จตุรงค์    เหลาสิทธิ์  นักธรรมโท  
๑๙ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๑  สามเณร  วัฒนชัย    นาสมวาด  นักธรรมโท  
๒๐ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๒  สามเณร  ฐปนพงศ์    ผลจันทน์  นักธรรมโท  
๒๑ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๓  สามเณร  อัษฎาวุฒน์    กบิลพัฒน์  นักธรรมโท  
๒๒ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๔  สามเณร  อดิเทพ    ศรีหนองพอก  นักธรรมโท  
๒๓ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๕  สามเณร  อดิศร    ศรีหนองพอก  นักธรรมโท  
๒๔ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๖  สามเณร  เกียรติศักดิ์    สุทธมา  นักธรรมโท  
๒๕ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๗  สามเณร  สราวุฒน์    รุ่งวงศ์วัฒน์  นักธรรมโท  
๒๖ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๘  สามเณร  วรวิทย์    ภารสถิตย์  นักธรรมโท  
๒๗ กท ๖๒๕๖/๐๑๔๙  สามเณร  ณัฐวุฒิ    ดาบสันเทียะ  นักธรรมโท  
๒๘ กท ๖๒๕๖/๐๑๕๐  สามเณร  มนตรี    สันตะวงค์  นักธรรมโท  
๒๙ กท ๖๓๕๖/๐๑๐๓ พระ ชลธี ชยาภินนฺโท ดิษฐ์ปัญญา นักธรรมเอก  
๓๐ กท ๖๓๕๖/๐๑๐๔ สามเณร ธิเบต   เพ็งจันทา นักธรรมเอก  
สรุป
  ชั้น ส่งสอบ ขาดสอบ สอบได้ สอบตก คิดเป็น %  

ตรี ๒๓ - ๑๖ ๖๙.๕๖

โท ๒๗ ๑๒ ๑๑ ๕๒.๑๗

เอก     ๑๐๐

รวม ๕๒ ๓๐ ๑๘ ๕๗.๖๙
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2557,13:26   อ่าน 654 ครั้ง
สงวนลิขสิทธิ์ : สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม  เขตบางพลัด  กรุงเทพทหานคร
โทร.0 2880 1516 โทรสาร. 0 2880 1516 Email. s_awut@hotmail.com